Քանի դեռ երեխան չէր ծնվել ամուսինները երազում էին երեխա ունենալու մասին, իսկ հետո․․․Ծննդաբերությունից հետո նրանք տղա երեխային տարան իրենց հետ, իսկ աղջկան թողեցին ծննդատանը՝ փոխնակ մոր մոտ․․․

Քանի դեռ երեխ ան չէր ծնվել ամուսինները երազում էին երեխա ուն ենալու մասին, իսկ հետո․․․Ծննդա բերութ յունից հետո նրա նք տղա երեխ ային տարան իրենց հետ, իսկ աղջկան թողեցին ծննդա տանը՝ փոխ նակ մոր մոտ․․․Փոխնակ մորը ծննդաբերո ւթյունից առաջ հիվանդ անոց են հասցրել կենսաբա նական ծնողները։

Մայրիկը՝ վառ և շքեղ արտա քինով կին էր, ամու սինն էլ, ակնհայտ էր, որ գործարար է։ Կինն անդա դար հուզված շրջում էր մի ջանցքում, անհամբեր սպասում։Նրանք հոգ ացել էին, որ փոխնակ մայրը պառկի ամենաթանկ պալատում, ոչ մի բանի կարիք չունենա։ Ծննդկանն իրեն լավ էր զգում, հղի ությունն առանց բարդու թյունների էր ընթ ացել։

Մի քանի ժամ անց ծնվեցին փոքրիկները՝ աղջիկ և տղա։ Լիովին առողջ և ամրա կազմ երեխաներ էին, երկուսն էլ նման էին հորը։ Փոխ նակ մայրը հոգնած էր, պալատ տեղափ ոխվելուց հետո քնեց, իսկ կենսաբանական ծնող ները՝ հանգիստ շունչ քաշելով, գնացին տուն։

Առավո տյան բոլորին մեծ անակն կալ էր սպասվում․ կենս աբանա կան ծնողները դիմում գրեցին, որ հրաժա րվում են աղջիկ երեխայից։Ասացին, որ իրենց ժառան գորդ է պետք, տղ ային ուզում են, իսկ երկու եր եխա մեծացնել չեն կարող։ Փոխնակ մոր ծառայությո ւնների դիմաց նրանք վճարեցին, ինչպես որ պայման ավորվել էին և ասա ցին, որ ինչ ուզում է, թող անի աղջկա հետ։

Խեղճ կինն անդադար արտասվում էր․ չնայած, որ երեխան իր հարազատը չէ, բայց չէ որ 9 ամիս կրել է նրան, խոսել հետը․․․ սիրել։Ցերեկը նրա մոտ եկ ավ ամուսինը․ նր անք մի քանի ժամ ինչ-որ բան էին խո սում, իսկ հետո էլ բարձր տարամա դրությամբ գնացին բժիշկի սենյակ և հայտնեցին, որ երեխային իրենք կվերցնեն։ Ի վերջո, ինչ կարևոր է, թե ում գեներն են, եթե երեխային իսկա պես սիրում են։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *