Մեծահարուստ տղամարդը տան սպասուհի էր փնտրում բարձր աշխատավարձ, նաև պարգևավճարներ․․․Միայն, թե մի պայմանով

Մեծահարուստ տղամարդը տան սպասուհի էր փնտրում․ Նա խոստանում է բարձր աշխատավարձ, նաև պար գևավճարներ․․․Միայն, թե մի պայմանով։Անցյալ շա բաթ մեր տան սպա սուհին հայտնեց, որ ամու սնանում է և այլևս չի կ արող մեզ մոտ աշխա տել։

Մի քանի օր անց հաս կացա, որ առանց սպաս ուհու չենք կարո ղանա, և որոշեցի նոր աշխատող գտնել։Զանգեցի ընկերոջս, ում գործակալության միջո ցով էլ գտել էի մեր նախկին սպա սուհուն։

—Խնդրում եմ, ինձ համար նոր տան աշխա տող գտիր, Մերիի նման, որ էլ չան հանգստա նամ տան հոգսերի մա սին։
—Կա մի կին, բայց նա ունի մի կոշտ պայման․ «առ անց սիր ային հարաբերությունների»։
—Իհարկե, միայն թե ծանոթ անամ հետը և երևի կընդունեմ։

Հաջորդ օրը տվեցին մեր դռան զանգը։ Ես բաց եցի և հենց այդ պահին որոշեցի, որ ա յլևս առանց նայելու՝ չեմ բաց ելու դուռը։Իմ դիմաց կանգնած էր 190սմ հասա կով սարի ն ման մի կին, շքեղ բեղ երով և շատ ուժեղ ձեռ քերով։ Բայց շփ վելով նրա հետ՝ հասկացա, որ լավ մարդ է։ Հենց նա գնաց, զանգեցի ընկերջոջս․

—Լավ կին է, ընդունում եմ աշխատանքի, բայց միայն մի անխախտելի պայմանով․
—Ի՞նչ պայման։
—Առանց սիրային հարաբերությունների․․․

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *